ZorróAszter
Mottó: Láttál-e már fa tetején jurtát, mit egy kurta nyelű lándzsa hegye fúrt át?

Nolblog Saját blogom Segítség

Feltöltök

blogolok videót képet hangot

avagy hol a helye a magyar népnek a náci fajelméletben?


Kiegészítés a FelszabadÚlás című bejegyzéshez


A különféle mai fasiszta szervezetek felismerték, hogy kicsit is komolyabb tömegbázis megteremtésének egyik legjelentősebb akadálya, hogy a náci fajelmélet súlyosan degradáló megállapításokat tesz olyan népekre, ahol ezek a szervezetek terjeszkedni szeretnének.

A Mein Kampf első,

1925-ös kiadása

Ezért ezek a szervezetek igyekeznek meghamisítani a náci fajelmélet megállapításait oly módon, mintha a náci fajelmélet csupán a zsidókat, esetleg még a cigányokat, négereket tekintette volna untermenschnek.

Ebben szövetségesre leltek azokban, akik ezeknek a népeknek főleg a világháború alatti vezetőit próbálják tisztára mosdatni. Hogy lehetőleg fel se merülhessen, hogy Horthy, Gömbös, Imrédy, Szálasi és a többiek ahhoz a náci Németországhoz kötötték országuk sorsát, amelynek ideológiája szerint a magyar nép is alacsonyrendű, nemárja nép, untermenschek, akiknek a náci ideológia szerint nincs helye Európában.


Horthy Miklós, Gömbös Gyula, Imrédy Béla és Szálasi Ferenc

A magyarul hozzáférhető nyomtatott, és különféle internetes kiadású Mein Kampf-ot is ilyen értelemben hamisították meg. Az eredeti internetes és nyomtatott kiadásokban jelöletlen hamisítást vastag betűkkel emeltem ki:

A történelembõl leszûrt tapasztalataink számtalanszor igazolják ezt. A történelem ijesztõ
határozottsággal mutatja, hogy az árja fajoknak nálunk alacsonyabbrendû népekkel való
vérkeveredése mindig a kultúrnívó süllyedését jelentette. [Az árja kifejezés többféle
árnyalatban került használatba: 1. a nyelvészek egy része árjának nevezi az indogermán
nyelveket beszélõ népeket; 2. sok antropológus a zsidó vértõl mentes európai népek, illetve
egyének megjelölésére fogadta el az árja elnevezést; 3. van végül még egy egészen szûk
értelmezés is, ez csak az európai fajok (alpesi, északi, keletbalti, dinári, mediterrán stb. )
egyikét, a magas termetû, szõke, kék szemû északi fajt, a németség legtehetségesebbnek,
vezetésre legalkalmasabbnak tartott faji elemét fogadja el árjának. Bár a német
nemzetiszocialista világszemlélet megalapozói között vannak többen, akik a 3. értelmezésnek
hívei, a Harmadik Birodalom Adolf Hitler felfogását követve a 2. értelmezésben fogalmazta
meg az "árjaparagrafust". Eszerint árjának számít minden olyan európai ember, akiben
legalább dédszülõkig bezáróan nincsen zsidó vér. Az árjaparagrafus feltételeinek tehát
megfelel a magyar is, ha családjába nem került be zsidó vér. A legnagyobbrészt germán
elemekbõl álló Észak-Amerika lakossága, amely csak kismértékben keveredett más
elemekkel, más kultúrával rendelkezik, mint Közép és Délamerika, ahol a fõleg román fajtájú
népek bevándorlói gyakran erõsen keveredtek a bennszülöttekkel. Már ez a példa is eléggé
világosan és határozottan szemlélteti a faji keveredés kihatását. Az amerikai kontinens fajilag
tiszta germán lakossága e földrész urává emelkedett, és ura maradt mindaddig, míg nem esik a
vérfertõzés bûnébe.

„A történelemből leszűrt tapasztalataink számtalanszor igazolják ezt. A történelem ijesztő határozottsággal mutatja, hogy az árja fajoknak nálunk alacsonyabbrendű népekkel való vérkeveredése mindig a kultúrnívó süllyedését jelentette. [Az árja kifejezés többféle árnyalatban került használatba: 1. a nyelvészek egy része árjának nevezi az indogermán nyelveket beszélő népeket; 2. sok antropológus a zsidó vértől mentes európai népek, illetve egyének megjelölésére fogadta el az árja elnevezést; 3. van végül még egy egészen szűk értelmezés is, ez csak az európai fajok (alpesi, északi, keletbalti, dinári, mediterrán stb. ) egyikét, a magas termetű, szőke, kék szemű északi fajt, a németség legtehetségesebbnek, vezetésre legalkalmasabbnak tartott faji elemét fogadja el árjának. Bár a német nemzetiszocialista világszemlélet megalapozói között vannak többen, akik a 3. értelmezésnek hívei, a Harmadik Birodalom Adolf Hitler felfogását követve a 2. értelmezésben fogalmazta meg az „árjaparagrafust”. Eszerint árjának számít minden olyan európai ember, akiben legalább dédszülőkig bezáróan nincsen zsidó vér. Az árjaparagrafus feltételeinek tehát megfelel a magyar is, ha családjába nem került be zsidó vér. A legnagyobbrészt germán elemekből álló Észak-Amerika lakossága, amely csak kismértékben keveredett más elemekkel, más kultúrával rendelkezik, mint Közép és Délamerika, ahol a főleg román fajtájú népek bevándorlói gyakran erősen keveredtek a bennszülöttekkel. Már ez a példa is eléggé világosan és határozottan szemlélteti a faji keveredés kihatását. Az amerikai kontinens fajilag tiszta germán lakossága e földrész urává emelkedett, és ura maradt mindaddig, míg nem esik a vérfertőzés bűnébe.” {AHMN 172. o.}


Vagyis az a beszúrás, miszerint

Az árjaparagrafus feltételeinek tehát megfelel a magyar is, ha családjába nem került be zsidó vér.

közönséges hazugság: Hitler és a náci fajelmélet a magyarokat alacsonyrendű nemárja fajnak tekinti.A náci fajelmélet alapját Hitler Mein Kampfjában körvonalazta. A könyv 1925-ös megjelenését követően Alfred Rosenberg és más náci ideológusok dolgozták ki végleges formáját.

A náci fajelmélet szerint a népeket (náci és más rasszista szóhasználatban fajokat) három alapvető csoportba lehet és kell sorolni: Kultúra alkotó, kultúra hordozó és kultúra romboló fajokra.


Kultúra alkotónak tekintik és az árják leszármazottjainak tartják mindenekelőtt a németeket, aztán még a skandináv népek többségét, norvégokat, svédeket, dánokat, valamint a hollandokat, és nyilván az V. századi angolszász betelepülések okán a mai angolokat.

Hitler nem kevesebbet tűzött ki célul, minthogy az árja népekből visszanemesítéssel helyreállítsa a sosem létezett szőke, kék szemű, markáns arcú tisztavérű árja fajt.

Az árjákon kívül a náci fajelmélet mindenki mást különböző mértékben alsóbbrendű fajnak tekint:

A szlávokat (köztük különös gyűlölettel a lengyeleket), ezen kívül a románokat, magyarokat, franciákat, cigányokat, négereket, japánokat. Ami kínos, hogy legkorábbi szövetségeseinek népeit is: az olaszokat, spanyolokat is. Nem beszélve az igencsak szláv horvátokról, szlovákokról, bolgárokról, valamint a magyarokról, románokról.


Fokozott gyűlölettel tekint az általa kultúrarombolóknak tekintett zsidókra.


„ Biztos tudatában voltam annak, hogy ez az ország minden valóban németnek éppen annyira kerékkötője, mint amennyire istápolója mindannak, ami nem német.

Bosszantó volt számomra az a faji egyveleg, amely e birodalom fővárosát jellemezte, bosszantó volt ez a csehekből, lengyelekből, magyarokból, ruténekből, szerbekből és horvátokból álló népkeveredés, és mindenek felett visszataszító az emberiség örök bomlasztó eleme, a zsidóság és mindig csak a zsidóság.

Ez az óriási város az én szememben mindig a gennygóc megtestesítője volt.
Gyermekkoromban azt a német tájszólást beszéltem, amelyet Alsó-Bajorországban is beszélnek. Hű maradtam hozzá, és nem akartam a bécsi zsargont elsajátítani. Minél hosszabb időt töltöttem ebben a városban, annál inkább növekedett gyűlöletem azzal a népkeverékkel szemben, amely a régi német kultúrhelyeket megszállta.”
{AHMN 78. o.}


Kérdés, vajon milyen undorral tekintett Hitler Magyarországra, aminek népessége ekkor cseh és szlovák 10%, magyar 48%, rutén 2%, szerb 5% és horvát 9%?
Hitler vélekedése más népekről és Európa tervéről„Széles tömegeiben a magyar épp olyan lusta, mint az orosz; a sztyeppék született lovasa. Ennyiből igaza van Horthynak, amikor azt mondja: „Nálunk csökkenne a terméshozam, ha felosztanám a nagybirtokot." Spanyolország ugyanolyan; éhen halna, ha eltűnne a nagybirtok.” {AB 60. o.}


„Abban hasonlítunk az amerikaiakhoz, hogy igényesek vagyunk. míg például egy spanyol egész nap elvan néhány szem olivabogyón, csak ne kelljen érte semmit sem tennie.” {AB 69. o.}„A szláv született rabszolga-tömeg, amely gazda után kiált; a kérdés csak az, ki az úr.” {AB 59. o.}


„Nyelvünk száz év múlva az európai nyelv lesz. Kelet, Észak és Nyugat országai megtanulják majd anyanyelvünket, hogy megértessék magukat velünk” {AB 117. o.}


„El fogjuk intézni a cseheket, ha hosszú időn át mindig következetesek vagyunk velük szemben. (...) Nagy részük német eredetű és elnémetesíthető.” {AB 234. o.}


„Népek, amelyek nem védekeznek a zsidók ellen, elsorvadnak. A legnevezetesebb példák egyike a perzsák hajdan oly büszke népe, amely most mint örmény tengeti siralmas életét.” {H68 II. 102. o.}


„Az angolok különféle faji hovatartozásúak. ebben rejlik a veszélye annak, hogy az osztályharc fajok közötti harcba megy át.” {AB 228. o.}


„Ezen a téren is kőkemény vagyok: ha a német nép nem kész arra, hogy harcoljon önmaga fennmaradásáért, nos, rendben, akkor tűnjön el!”


„Dél-Ukrajnát, különösen a Krimet kizárólag németekkel akarjuk benépesíteni. Semmi fáradságomba nem kerül, hogy az ottani népességet máshová telepítsem át.” {AB 46. o.}


„A balti államokba ráadásul hollandokat, norvégeket, sőt esetleg svédeket is telepíthetünk.” {AB 47. o.}


„Svájcból és Svédországból is el kell őket távolítani. Ott a legveszélyesebben, ahol kevesen vannak. Ötezer zsidó rövid idő alatt bejut a minden svéd pozícióba. Annál könnyebben lehet őket kiemelni! Okunk bőségesen van rá. Olyan ez, mint a közlekedőedény.” {AB 231. o.}


„Kulturális téren szorosabb szálak fűznek az olaszokhoz, mint bármely más néphez. Az egész észak-itáliai művészet közös volt: csupa tiszta germán!

Létezik azonban ellenszenves olasz típus is - főleg Délen, nem mindenütt.”


„Ha Antonescu így jár el, akkor az alapvetően jó parasztságnak - a magyaroknak nincs ilyen - és az ásványkincsek gazdagságának köszönhetően, nem túl nagy népsűrűség mellett, belsőleg erős és egészséges, virágzó államot hozhat létre.” {AB 85. o.}


„Arra kell törekednünk, hogy a Duna térségében ne a tartós béke megteremtői, hanem békebírák lehessünk és minden békéltetést meg kell kissé fizettetnünk.” {AB 358. o.}


Generalplan Ost - Hitler keleti terve és az Európa-erőd

Hitler a Szovjetunió legyőzése után a lengyel, orosz, ukrán lakosság nem németesíthetőnek itélt többségét keletre deportálta volna az Uraltól keletre elterülő 2-300 km-es sávba. A lakosság kisebbik részének a németesítésére került volna sor, ami azt jelentette volna, hogy főleg mezőgazdasági rabszolgaként maradhatott volna. A sok-sok tízmilliós lakosságot német, norvég és dán lakosság idetelepítésével pótolták volna. Nyilván ilyen tömegben nem önkéntes alapon. A ravasz tervben szerepelt a lakosság összekeverése, így az összekötő nyelv a német lett volna.

A tervet 20 év alatt fejezték volna be.


Egyesek szerint így nézett volna ki Európa a II. világháború után Hitler álmainak megfelelően, 1946-ban. A kérdés, meddig maradt volna meg és hogyan Szlovákia, Magyarország, Románia, Horvátország és Bulgária?


„Ha lehet országnak joga, hogy evakuáljon, akkor nekünk van, (...) A norvégeket, svédeket, dánokat, hollandokat a keleti területek felé irányítanunk; a Német Birodalom tagjai lesznek. A jövő nagy feladata, hogy célszerű faji politikát folytassunk. Már csak azért is ezt kell tennünk, hogy a köreinkben terjedő belterjességnek véget vessünk. A svájciakat ugyan csak vendéglősökként használhatjuk fel.” {AB 53. o.}


Ha Hitler így bánt az árja testvérnépekkel, mi várt volna a magyarságra?

Ha Svédország, Svájc, Dánia és több európai ország nyomtalanul feloldódott volna a III. Birodalomban, meddig maradt volna fenn Magyarország, és hová lett volna a magyar nép?
Mi a bizonyíték arra, hogy Horthy, Gömbös, Imrédy, Szálasi és a többi szélsőjobbos, fajvédő, fasiszta vezető, aki a hitleri Németországhoz kötötték a hazánk sorsát, tudták, hogy mik Hitler tervei a magyarsággal?

1. Minden kormányzatnak, vezető politikusnak alapvető érdeke és kötelessége a szomszédai és a nagyhatalmak ideológiájában, doktrínáiban meglévő kockázatok megismerése. A náci fajelmélet nem volt Titkos Birodalmi Ügy: minden német iskolában tananyag volt.

2. A náci fajelméletet a magyar fajvédő, fasiszta pártok annak tartalmának és következményeinek tudatában nem vették át. Ezért álltak elő saját alternatív fajelmélettel, amiben a magyar az, ami a náci fajelméletben az árja német.

Persze azt is tudniuk kellett, hogy egy világháborúgyőztes hitleri hadsereggel szemben mondjuk a nyilasok alternatív fajelmélete annyit ért volna, mint halottnak a csók.

3. Hitlerrel való tárgyalások egyikén sem jelenik meg hivatkozási alapként az antiszemitizmuson kívül a magyar fajelmélet semelyik eleme sem. Az ok nyilvánvaló: Horthy, Sztójay, Szálasi valamennyien tudták, Hitler szemében a magyarok, szlávok, szlovákok, horvátok és a románok egyaránt alacsonyrendű nemárja faj. Így semmi értelme sem lenne Hitlert az alternatív magyar fajelmélet téziseivel traktálni. A végén még maga a Führer is kimondaná.Hitler rendkívül ravasznak képzelte magát: szerette terveit az utolsó pillanatig titkolni, és ellenségeit barátságot színlelve kijátszani egymás ellen.

Ezt mondja Horthynak Klessheimben 1943. április 17-én:

„Németországnak pedig eltökélt szándéka sok területet, mint például Horvátországot, a háború után átengedni szövetségeseinek” {H68 II. 109. o.}

Nem egészen egy hét múlva, 1943. április 22-én Tisonak ugyanott ezeket:

(Hitler) „biztosíthatja Tisot, hogy a Szent István-i birodalom a maga ezeresztendős határaival sohasem fog életre kelni." és „(...) A Führer erre megjegyezte, hogy az ezeréves határ a valóságban sohasem létezett. körös-körül a magyarok csak igényt tartanak minden területre, ahol ez alatt az ezer év alatt valamikor magyarok laktak.” {H68 II. 114. és 122. o.}


Forrás jelölések:

{AHMK} - Adolf Hitler - Harcom [Mein Kampf] ISBN 1 901338 00 2

{AB} - Adolf Hitler - Asztali beszélgetések - 1941-1944 ISBN 963 85996 4 2

{H68} - Adolf Hitler hatvannyolc tárgyalása 1939-1944 I és II kötet ISBN 963 271 958 1Néhány érdekes cikk:


Póczik Szilveszter - Hitler Európája. A nemzetiszocialista Európa-ideológia

A Balkánnal kapcsolatban Hitlernek nem volt végleges koncepciója, hajlott arra, hogy a Duna-vonaltól délre eső területeket Mussolini érdekszférájának ismerje el. Számos mozzanat azonban arra utal, hogy Mussolini Római Birodalmát sem tekintette fajilag egyenrangúnak, fennállását és a vele való szövetséget véglegesnek, hiszen az SS telepítési és fajnemesítési terveiből fajidegenként az olaszok is egyértelműen ki voltak zárva. Ugyanígy a Hitler által ázsiai keveréknépként jellemzett magyarok, akiket egy magánbeszélgetésben Európa legbetegebb társadalmának nevezett. (...) A nem árja kisnemzetekre pedig – a legalább 6 millió zsidó és félmillió cigány áldozathoz hasonlóan – a megsemmisítés, jobb esetében az elűzetés várt volna.


http://www.dac.neu.edu/holocaust/Hitlers_Plans.htm#XX


http://kdnp.hu/publicisztika/a-horthy-korszak-xvi?theme=clean-accessible

„A lehetséges szövetségeseink körében terjedő agresszív nacionalizmus felélesztette nálunk is a szélsőséges reményeket. egyre több kis, Hitler-epigon nemzetiszocialista csoport alakult, színre lépett Szálasi Ferenc, aki mögé felsorakoztak a nyilaskereszt viseléséért egymással is rivalizáló csoportocskák. A félmilliós hazai németség körében német-náci agitátorok jelentek meg és szeparatista hangulatot terjesztettek. Felélesztve a Mein Kampfban is szereplő tézist, amely a magyarokat alsóbbrendűeknek nyilvánította és az összes németek egyesítésének jegyében a Dunántúl elcsatolásával hitegetett.”


Marc Castillon - Zigeunerfrage im Südosten

„Wie sehr jedoch viele Nationalsozialisten noch nicht einmal wussten, wer überhaupt zu den Zigeuner zu zählen sei, zeigt uns der Ausspruch Hitlers, auch „alle Ungarn seien Zigeuner”, dessen "Kenntnisse" augenscheinlich wohl nicht über landläufige Klischees und absurde Anekdoten über den Zigeuner hinausgingen, wie auch Gilsenbach treffend feststellen musste.”


2012. 11. 04.


További cikkek »»»»

Ne nézd a hozzászólások dátumát! Szólj hozzá bátran bármikor!

0
1 Jelentkezz be a szavazáshoz!

Hozzászólások

Eddig 61 komment érkezett

1. Kokó
2012. 11. 05. 12:13

'Aszter, az "összesblogokból" látni, ott van a helyén...
Próbálja meg feltenni újból, úgy, hogy mentse el még egyszer...
A témához meg annyit, hogy a tények sokakat zavarnak, tehát nehéz dolga lesz....:-)))

2. ZorróAszter (szerkesztő)
2012. 11. 05. 14:43

Kedves Kokó!

Köszi szépen, de úgy tűnik, megint valami hiba van a NOLBLOGon.

Kvasztics olvtárs most kifutó bejegyzésének a nézettségére azt mondja: 9

Hasonlóan a többiekénél szintén majdnem mindegyik egy jegyű szám..

3. Kokó
2012. 11. 05. 15:38

'Aszter, a számlálót most kb. egy-két órája állították helyre, (a napokban Emilke is rákérdezett, a maga keresetlen módján) én is azért néztem rá a frissülőkre...
Valószínűleg azért vannak ilyen kis értékek....

4. ZorróAszter (szerkesztő)
2012. 11. 05. 16:18

Igen. Ossziánnak is 96 kommentje van, de csak 64 látogatása.

Ezek szerint 32-en úgy kommentoltak, hogy meg se nézték :o)

Viszont én akármit csinálok, nem látszik a frissülőben.

Más is van, aki csak a listában szerepel?

5. Kokó
2012. 11. 05. 18:36

Nem tudom, annyira nem néztem utána...
Nem emlékszik valami személyeskedésre esetleg, ami a szerkik szelektív, csak bizonyos irányban ható ítélőképességét irritálta?

6. ZorróAszter (szerkesztő)
2012. 11. 05. 18:44

Az lehet, de az azért meglehetősen sunyi dolog lenne, ha így intéznék el.

7. Kinteip (látogató)
2012. 11. 05. 20:31

Na, valami látszik, de remélem, nem ez az igazi...

SEHOL nincs benne bizonyíték, hogy a Mein Kampfban Hitler alacsonyrendű népnek deklarálja a magyarságot. Így a Horthyra vonatkozó állítás, vagyis hogy tudván tudta a Mein Kampfból Hitler vélelmezett terveit a magyarságról, szintén bizonyítás nélkül maradt.

Uralon túlra deportálások természetesen voltak. Sztálin jeleskedett benne, gőzerővel. Kádár egy ilyen emberhez kötötte az országot belügyminiszterként.

Húzzon bele, ez sovány.

8. Kinteip (látogató)
2012. 11. 05. 20:35

Ja, Zorró, gyötörje meg egy kicsit az emlékezetét... Nem lehet, hogy vitapartnereit, akik a jelek szerint joggal kételkedtek állításaiban, véletlenül lenácipatkányozta? Leszarosozta? Hátha ez történt... És akkor még maga reklamál?
Örüljön, most már nemcsak egyetlen helyen lát.

9. ZorróAszter (szerkesztő)
2012. 11. 05. 22:05

Kedves Kintep!

Itt a lehetőség, hogy bizonyítsa a náci fajelmélet szerint a magyar nép árja.

Ha nem tudja, akkor az azt jelenti, hogy a náci fajelmélet a magyarokat untermenschnek tekinti, és azt a sorsot szánja nekik, mint a többi untermenschnek.

Ilyen egyszerű.

10. Kinteip (látogató)
2012. 11. 05. 22:36

Kedves Zorró!

Ez nem feladatom. Én ezzel kapcsolatos kijelentést semmilyen irányban nem tettem.

Maga nagy merészen bizonyíthatatlan kijelentésekbe bonyolódott, és amikor kínossá vált, ígéretet tett a bizonyításukra. A tragikomikus eredmény itt látható, már ha tényleg ezt a szegényes pamfletet szánta annak, bombasztikus címével együtt.

Hogy én mit tudok és mit nem, az semmilyen visszamenőleges kihatással nincs Hitler (valódi és mások által kitalált) elképzeléseire.

Úgyhogy az "ilyen egyszerű" belvárosias szirénafüggeléket legközelebb megfontoltabban dalolja el nekünk, ha már a net nyilvánosságára adta a fejét.

11. ZorróAszter (szerkesztő)
2012. 11. 05. 22:57

Kedves Kintep!

Én állítottam, és elősoroltam a bizonyítékaimat.

Ön szabadon hozhat bizonyítékot az ellenkezőjére.

Persze nem kötelező, de akkor aki olvassa a bejegyzést, az azt fogja mondani, hogy senki semmilyen érvet se tudott felhozni ellene.

12. ZorróAszter (szerkesztő)
2012. 11. 05. 23:05

Egyébként ne fogja vissza magát.

Nem szoktam se törölni, se kitiltani senkit.

13. Kinteip (látogató)
2012. 11. 05. 23:56

Kedves Zorró!

Ön két dolgot állított.

Egyet a Mein Kampfról és Horthyról.

Egyet meg arról, hogy ezt bebizonyította.

Egyik állítása sem igaz.

A bizonyíték sehol. Ismert tények emlegetésével beszél mellé.

14. ZorróAszter (szerkesztő)
2012. 11. 06. 0:32

Kedves Kintep!

Az állításom a következő volt:
- A Mein Kampf és a náci fajelmélet szerint a magyar nemárja fajnak minősül. Durvább német fogalmazásban: untermensch.

- Hitler egész Európát árjásítani akarta. A germanizálásnak számunkra három aspektusa volt
1. rabszolgasors
2. kitelepítés az Uralon túlra
3. kiirtás

- Horthy, Gömbös, Imrédy, Szálasi tudott minderről. Kiszolgáltatták a magyar népet ennek.

Én ezekről leírtam a bizonyítékaimat.

Ön mondhatja, amit előző kommentjében mondott. Engem nem zavar. Az esetleges olvasóknak kell eldönteni, hogy ezek a bizonyítékok meggyőzőek-e vagy sem.

Ha minderre annyit mond, mint amennyit előző kommentjében, azzal sincs gond. Az olvasó arról is eldöntheti ugyanezt pro vagy contra.

15. Kinteip (látogató)
2012. 11. 06. 7:48

Kedves Zorró!

Feleslegesen bízik olvasókban.

A magyar természetesen nem árja, Hitler szerint sem, Bartók szerint sem, és egyetlen korabeli lexikon szerint sem.

Hitler véleménye az árjákról lesújtó.

(Sehol nem írta le, mondta ki, hogy tételesen ezt és ezt fogja tenni nemárjákkal.)

Maga NEM azt állította, amit ideírt. Valamit állított, ami nem ez: 1) hogy Hitler a magyarokat tételesen az Uralon túlra kívánta telepíteni a Mein Kampf tanulsága szerint, 2) hogy Horthynak olyan változatú Mein Kampf állt rendelkezésére a sok közül, amelyben ez így szerepelt. EZEKET AZ ÁLLÍTÁSOKAT ÖN NEM BIZONYÍTJA, és ezen a hiányosságon nem segít, ha azt válaszolja rá, "majd eldöntik az olvasók".

16. Kokó
2012. 11. 06. 10:31

Aszter, én elfogadom a bizonyítékait maximálisan...
Magasan értelmesebb mint egy nicktolvaj kötekedései, agyament kifogásai....
Még annyi fantáziája sincs, hogy egy saját nicket kreáljon, nemhogy értelmes érvet...
Különben meg, még ha nem is mondta volna ki, amit persze kimondott, utalt rá, akkor elég az amit tett, ahhoz, hogy a helyes következtetést le lehessen vonni...
A megbízása nem terjed ki az érvelésre, tehát képtelen rá....:-)))

17. ZorróAszter (szerkesztő)
2012. 11. 06. 15:44

Kedves Kintep!

Igyekeztem csak olyan forrásokat használni, amit viszonylag kevesen vitatnak. És abból is a lehető legkevesebbet.
Főleg {AB} - Adolf Hitler - Asztali beszélgetések - 1941-1944 ISBN 963 85996 4 2
és {H68} - Adolf Hitler hatvannyolc tárgyalása 1939-1944 I és II kötet ISBN 963 271 958 1-át.

{AHMK} - Adolf Hitler - Harcom [Mein Kampf] ISBN 1 901338 00 2
Pedig én vitatom a jelzett hamisítás miatt és egyebeket csak sejtve, de éppen ellenkező értelemben.

Hasonlóképpen Rosenberget és a többi náci ideológust.

Nem használtam Rauschningot, mert Virág olvtárs jelezte, hogy őt nem tekinti hitelesnek.

„Alle Ungarn seien Zigeuner”-t is csak az ajánlott anyagok között hivatkoztam, bár ez a pacák Humboldos volt.

Az idézetek nagy részét végül töröltem, mert így is nagyon hosszú a bejegyzés, pedig kézzel pötyögtem be őket.

Főleg azokat töröltem, amikről gondoltam, hogy senki sem fog vitatni: például hogy a lengyeleket, oroszokat és ukránokat az Uraltól keletre eső 2-300 km-es sávba akarták telepíteni.

Kérdés, hogy miután Svájcot és például Svédországot is eltakarították, maradhatott volna egy Közepes Magyarország pláne Nagymagyarország a Német Birodalomba ékelve, vagy mi is a lengyelek sorsára jutottunk volna?

„Széles tömegeiben a magyar épp olyan lusta, ..." és
„... az alapvetően jó parasztságnak - a magyaroknak nincs ilyen - és az ..." nekem azt mondja, hogy terveiben mi még mezőgazdasági rabszolgaként sem jöttünk volna szóba.

18. ZorróAszter (szerkesztő)
2012. 11. 06. 16:17

Kedves Kokó!

Köszönöm a biztatását is.

Mióta nem is olyan régen észrevettem, hogy ezeket a dolgokat mennyire sikeresen törölték ki a közemlékezetből, akkor határoztam el, hogy ezt azért nehogy már annyiban hagyjuk.

Érdekes módon először nem is a hazai rehabilitálásokra és szoborállításokra figyeltem fel, hanem a lengyelekre.
Ők már teljesen úgy beszélnek, mintha bizony Lengyelország és lengyelek még léteznének, ha az oroszok és a szövetségesek nem győznek.

Akármennyire is disznók voltak velük - mondjuk Sztálin.

19. Kinteip (látogató)
2012. 11. 06. 23:13

Kedves okok, a maga "érve" egy merő személyeskedés. Maradjunk annyiban, hogy a magafajtával többé nem foglalkozom.

20. Kinteip (látogató)
2012. 11. 06. 23:16

Kedves Zorró!

Ott még nem is tartottunk, hogy számbavegyük a forrásait.
Ott viszont annál inkább, hogy amit bizonyításként pertraktál, az nem az. Elég világosan leírtam, miért nem, de ha kívánja, alacsonyabb szintűek számára bővebben is kifejthetem.

Nem jönnek azok az olvasók...

21. navigator
2012. 11. 07. 6:15

Gratulálok, kedves ZorroAszter!

22. Kokó
2012. 11. 07. 14:00

Re 19,: Kedves Pietnik alternatíva, most a szívem is belefacsarodott......:-)))
De valahogy kiheverem, ezt a sorscsapást....

23. Kokó
2012. 11. 07. 14:02

'Aszter, ez már látszik a "frissülőkben" ?

24. ZorróAszter (szerkesztő)
2012. 11. 07. 14:08

Nem. Az Anyázás nyolc óra magasságában kb. egy óra múlva eltúnt, és azóta nem jelenhetek meg a frissülőben.

Talán valamelyik szerkesztő magára vette :o)

Önnel nem valami hasonló történt?

25. ZorróAszter (szerkesztő)
2012. 11. 07. 15:38

Kedves Kintep!

Horthynak, Szálasinak és a többieknek a Mein Kampf 1925-ös kiadása állt rendelkezésre. Mindannyian tökéletesen értettek németül. Ez azonban csak az alap volt. A fajelméletet Alfred Rosenberg és társai dolgozták ki még 1933 előtt. Rosenberg Hitler legközelebbi embere volt.

Azt, hogy valamennyi magyar vezető tudta, miről van szó, az bizonyítja, hogy sosem hivatkoztak rá, csupán a náci és a magyar fajelméletek legkisebb közös osztójára, az antiszemitizmusra.

Sosem hivatkoztak arra, hogy Hitler támogassa őket, mert hiszen pl. a szlovákok aljanép a fajelmélet szerint.

Miért nem?

Mert tudták, hogy a náci fajelmélet szerint a magyar is aljanép.

26. Kokó
2012. 11. 07. 23:22

Nem, én csak egyszerűen elfelejtettem az előző nickem jelszavát, és nem enged be hozzá a rendszer... Újra kellett telepíteni, és balga módon nem mentettem el a jelszót, amit 2009-ben megjegyeztettem vele....:-)))

27. Kinteip (látogató)
2012. 11. 08. 23:50

"Sosem hivatkoztak arra, hogy Hitler támogassa őket" - ezt magyarra fordítaná, Zorró? Biztos érdekes, csak értelme nem nagyon van.
A 25-ös Mein Kampfban sincs benne a bizonyíték az állítására. Rossz napokat él át... Olvasók?

28. ZorróAszter (szerkesztő)
2012. 11. 09. 16:27

Kedves Kintep!

Sosem hivatkoztak a magyar fajvédők arra, hogy Hitler például támogassa Nagymagyarország teljes visszaállítását, hiszen a szlovákok, horvátok ugye szlávok, akik ugye alacsonyabb rendű emberek.

Miért?

Nehogy Hitlert ezzel arra kényszerítsék, hogy világosan kimondja a véleményét a magyarokról.

Persze amilyen jellemek voltak, még talán azt is szó nélkül lenyelték volna.

29. Kinteip (látogató)
2012. 11. 09. 22:15

Nyelvi eredetű problémák szűrődnek be az anélkül is zavaros okfejtésbe: "sosem hivatkoztak ... arra, hogy Hitler ... támogassa". Hivatkozni ugyanis nem lehet felszólító mondatokra, csak kijelentőkre.

Azon túlmenően valamennyi magyar katonát arra agymosták, hogy hadba lépésünkkel visszaállíthatjuk az ezeréves hazát, Hitler közreműködésével. Ne tegyen elhamarkodott kijelentéseket. Természetesen Magyarország célja a területvisszaszerzés volt. Ha ezt nem Hitlertől lehetett volna várni, hanem a szövetségesektől, akkor hozzájuk csatlakoznak.

30. ZorróAszter (szerkesztő)
2012. 11. 09. 22:36

Kedves Kintep!

Csak az Ön fejében zavaros:

Magyar értelmező kéziszótár I. kötet 552. o.
hivatkoz|ás
:
:
~ik tn ige ~ik vkire, vmire; bizonyságul, igazolásul említi. Vmire mint előzményre utal.
:
:
~ik vmire; megokolásul említi. Betegségére ~ik.

31. ZorróAszter (szerkesztő)
2012. 11. 09. 22:44

"Azon túlmenően valamennyi magyar katonát arra agymosták, hogy hadba lépésünkkel visszaállíthatjuk az ezeréves hazát"

Nemcsak a katonákat, hanem az egész magyar népet. És nemcsak akkor, hanem mind a mai napig.

Ezért írtam ezt a két bejegyzést.

Mit értünk volna Nagymagyarországgal, ha azt 1966-ban már németek és mondjuk betelepített norvégok és svájciak lakták volna, mi meg az Uralon túl Cseljabinszk környékén vitatkozhatnánk a lengyelekkel a határokról. Jó esetben.

32. Kinteip (látogató)
2012. 11. 10. 21:36

Zorró, látja, az ilyen típusú rugalmasságot már szeretem, amikor egyetlen szempillantás alatt a rosszból vált át a fordítottjára és nem megfordítva. Ugyanis az imént még azt a nevetséges kijelentést kockáztatta meg, hogy a Horthy-adminisztráció Hitlerre sosem hivatkozott a revansista politikája során.

A nyelvi kérdésben (sajnálom, hogy vissza kell rá térjek) kicsit elképesztő a teljesítménye. Felhívom szíves figyelmét egy szó szintaktikailag helytelen használatára, mire Ön idézi a szó "hivatalos" jelentését, mely természetesen a legkevésbé sem támasztja alá a hibás használatát.

33. ZorróAszter (szerkesztő)
2012. 11. 10. 22:10

Kedves Kintep!

Ez amit ír klasszikus csúsztatás: hol írom én hogy Hitlerre soha semmiben nem hivatkoztak?

Én mindig azt mondtam, hogy sosem hivatkoztak a hitleri, náci fajelméletre. Kizárólag az antiszemitizmust pedzegették. És előtte nem hozták fel a fajelmélet egyik magyar változatát sem, kizárólag azok antiszemita vonatkozásait.

Egyébként pedig
1943. április 22-én Hitler Klessheimben Tisonak ezeket mondja:

(Hitler) „biztosíthatja Tisot, hogy a Szent István-i birodalom a maga ezeresztendős határaival sohasem fog életre kelni." és „(...) A Führer erre megjegyezte, hogy az ezeréves határ a valóságban sohasem létezett. körös-körül a magyarok csak igényt tartanak minden területre, ahol ez alatt az ezer év alatt valamikor magyarok laktak.”

34. ZorróAszter (szerkesztő)
2012. 11. 10. 22:15

Nyelvtan: a dolog úgy működik, hogy a mondatomban kicseréli az adott kifejezést az értelmező szótárban szereplő magyarázó kifejezésre, és az esetleges egyeztetések után már Önnek is felfogható változat kerekedik.

Legalábbis remélem, hogy nem kell az így beérkező többi szó értelmét is kimásolnom Önnek az értelmező szótárból.

35. kinteip (látogató)
2012. 11. 11. 8:33

Kedves Zorró, hiába forgatja, a szó szintaktikailag helytelen használatán ez sem segít.
Annak, hogy a Horthy-adminisztráció sosem hivatkozott Hitler magyarokkal kapcsolatos fajelméletére, az is lehet az oka, hogy ilyen nincs.
Hitler csúsztat: AZ a bizonyos Nagy-Magyarország önmagában valóban sosem létezett, de 1526 előtt mindenesetre, kisebb módosulásokkal, "majdnem" akkora volt.

36. ZorróAszter (szerkesztő)
2012. 11. 11. 14:42

Kedves Kintep!

Én nem azt hiányoltam, hogy Hitler nem vágta a képébe Horthynak, Szálasinak a náci fajelmélet magyarokkal kapcsolatos véleményét.

Hanem hogy Horthy, Szálasi és a többiek nem hivatkoztak a magyar és a náci fajelméletnek az antiszemitizmus melletti másik közös elemére. Arra, hogy magyar és a náci fajelmélet is alacsonyabb rendűnek tekinti a szlávokat.

Ennek oka pedig világos. Tudták, hogy a náci fajelmélet mit állít rólunk.

A náci fajelmélet világos: untermenschnek tekint mindenkit, aki nem árja, azaz nem német, norvég, svéd, dán, holland, angol. Az ő sorsuk rabszolgasors és lassú kipusztulás, ha erre alkalmasnak tekintik őket a nácik, vagy a kitelepítés, kiirtás, ha rabszolgának se alkalmasak. Nincs kivétel. Például a franciákat és a vallonokat is untermenschnek tekinti, és mindenféle elnégeresedésről beszél velük kapcsolatban.

37. Kokó
2012. 11. 15. 11:45

'Aszter, próbáljon meg egy kis módosítással a nickjén belépni, pl. egy "r" -el a Zorrót, vagy kis "a"-val az Asztert, vagy mindkettőt. (Zoroaszter) Regisztráljon a z új nickkel, és ha ennek ellenére nem engedi akkor az IP alapján tiltotta ki önt valaki, vagy valami....
Semmit nem reagált még a szerki, az érdeklődésére??

38. ZorróAszter (szerkesztő)
2012. 11. 17. 0:36

Kedves Kokó!

Nem. Nem reagáltak.

Úgy tűnik, megváltoztak a moderálási alapelvek: a perek elkerülése végett a cenzúrát és kitiltást műszaki hibának álcázzák :o)

39. lord
2012. 11. 18. 9:47

A történelem produkált olyat, hogy "népe, vagy hívei öntudatra ébredés" érdekében, kiemelte öket a többi közül.

Ilyen volt példáúl Mózes, aki a bálványimádó népek közól a zsidóságot "ISTEN KIVÁLASZTO6TT NÉPÉNEK" nevezte, hogy átvezesse űket az ember arcú egy isten hitre, és elfogadtassa velük az első erkölcsi kódexet, az "isteni" 10 parancsolatot.

Aztán ilyen "öntudat növelő" jelszó volt az is, hogy: "Mi kommunisták különös anyagból vagyunk gyúrva". Utalva ezzel a kommunista forradalmiságra, radikalizmusra, pártharcos elszántságra stb.

A fasiszta fajelmélet a legdúrvább, és az emberiség számára legkegyetlenebb "öntudat növelő" elmélet, mely a német - germán - népet minden más nép fölé emelné.
Így aztán a legtermészetesebb, ennek az "elméletnek" a széleskörű elutasítása.

40. Nyírfa
2012. 11. 18. 10:09

Hol voltam, hogy ez a bejegyzés kimaradt?

Viszont, hogy nem láttam egy ideje, arra most magyarázatot kaptam.

Döbbenetesen jó a cikk!

Ha én lennék a szerki, tartósan a kiemeltek közé helyezném, okulásul, figyelmeztetésként!

41. navigator
2012. 11. 18. 11:45

Mózest meg a kommunista mozgalmat - akár>"népe, vagy hívei öntudatra ébredés"< címszó alatt -egy sorba helyezni Hitlerrel (39.), tarthatatlanul felszínes analógia.

42. apafia
2012. 11. 18. 11:49

Kicsit jobban tetszene, ha "hitleri" vagy más, a szerzöket feltüntetö fajelméletröl esne szó. Véleményem szerint ugyanis a hitleri rendszer nem volt nemzeti szocialista(náci), csak annak hazudta magát. Ennek pedig komoly következményei vannak, többek között a nemzeti baloldal lehetetlenségére.
Nem ismerem a hitleri fajelmélet részleteit, így nem is akarok róla vitatkozni. Nyílván politikai érdekeket képviselt, tehát a valósághoz való viszonya eleve kérdéses.
Érdekes dolog azonban, hogy ha valaki a rasszok(fajták) leírásával akar foglalkozni, akkor az irodalomban döntö többségében a 30-as évekböl származó német szakirodalmi hivatkozásokat talál.
Engem az zavar, hogy a tudományos igény - tehát a valóság megismerése - ebben a témában dogmákkal kerül ellentmondásba .
A faj fogalma biológiailag elég jól definiált. Ennek fényében pl. nem világos számomra, hogy a neandervölgyiek külön emberi fajt, vagy csak emberi fajtát jelentettek-e. Hiszen állítólag a modern ember - akik mégiscsak mások voltak - keveredtek velük.
Más oldalról nézve megfigyelhetö a mai emberiségben egybizonyos divergencia, szétválás. Intelligens emberek túlnyomó részben egymás között házasodnak, a kevésbé intelligensek úgyszintén. Hova vezet ez?
Tehát azt látom, hogy az evolúciós ismereteket nem szabad az emberiségre magára alkalmazni, mert esetleg sérülnek a dogmák, hogy mindenki egyenlö. ( Nem jogi, hanem biológiai értelemben.) Pedig képességeinket nagy mértékben az örökítö anyag határozza meg.

43. ZorróAszter (szerkesztő)
2012. 11. 18. 13:03

Kedves Lord!

A németeknek se a többsége.

Sok szép nagy verekedés tört ki, amikor az SA-nak azt kiabálták, hogy Ti vagytok az árják? Ti csak egyenruhás majmok vagytok a führeretekkel együtt!

44. ZorróAszter (szerkesztő)
2012. 11. 18. 13:05

Kedves Nyírfa!

Köszi szépen.

De nem hiszem. Lehet, hogy rövidesen megint eltüntetnek.

45. maxval bircaman HFJDFHCJ
2012. 11. 18. 13:08

Még jó, hogy Hitler idejében nem létezett genetikai eredetvizsgálat. Mit csinált volna a szerencsétlen Hitler, ha megtudta volna, hogy ő maga sem tartozik a magasztos északi vérvonalba, az R, az N vagy az I-csoportba, hanem éppen a leginkább a berberek, az arabok, a zsidók, az egiptomiak, a négerek egy része, s a Balkán őslakossága (trákok, illírek) között legelterjedtebb E-csoporthoz tartozik?

Lehet, hogy módosult volna a fajelmélet is, s a kulturális elméletté enyhült volna?

46. ZorróAszter (szerkesztő)
2012. 11. 18. 13:25

Kedves Apafia!

A berni konferencia óta a baloldal tekintélyes része feladta az internacionalizmust. A zimmerwaldi pártok folytatták csak a II. Internacionálé eredeti értelmében.

Ha jól emlékszem, a fajok öröklési sajátosságaival kapcsolatban az a döntő, hogy azonos fajhoz tartozó a hímnemű és nőnemű egyed, ha nemzőképes utód születik a genetikai tulajdonságok keveredésével (un. "visszaütés" nélkül).

A cro magnoni és a neandervölgyi ember valószínűleg egy faj volt már nagyon elkülönült antropológiai jellegzetességekkel. De nincs rá bizonyíték.

Bár rendkívül kevés a lelet.

47. ZorróAszter (szerkesztő)
2012. 11. 18. 13:32

Kedves MaxVal!

A náci párttagok mentesültek a vegzatúrától. Még IQ tesztnek se vethették alá őket.

Hitler volt az SS Nr. 1

Az alapító Emil Maurice volt a Nr 2.

De ha jól megnézi, akár az izraeli hadseregben se keltett volna nagy feltűnést. Persze ha nem ilyen SS tábornoki egyenruhában sétál be.

upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/83/Bundesarchiv_Bild_146-1980-073-19A%2C_Emil_Maurice.jpg

48. maxval bircaman HFJDFHCJ
2012. 11. 18. 14:44

Én nem hiszem, hogy a magyarokat Hitler kitelepítette volna Hitler.

Bár az ideológia fontos volt, volt azért pragmatizmus is. Egyetlen állam sem működik hosszú távon bizonyos fokú pragmatizmus nélkül. Hiszen a japánokból is szövetségesek lettek, pedig minden szempontból aljanépnek számítottak az eredeti eszmék szerint.

Azaz egy győztes nácizmus ugyanazt a karriert futotta volna be nagyjából, mint a győztes kommunizmus. A pragmatizmus egyre fontosabb lett volna. Ezt már a háború alatt is láttuk, Magyarországon is Hitlerék igyekeztek inkább Horthyékat támogatni, s nem az ideológiailag jóval rokonabb nyilasokat.

Jó párhuzam vonható a szovjet politikával, mely Sztálin halálát követően egyre kevésbé volt már hű a marxista eszmékhez, s egyre inkább lett pragmatista. Számtalan eset volt, hogy a szovjetek idegen országokban a helyi kommunisták helyett másokat támogattak, szimplán pragmatikus okokból. (Pl. Nicaraguában nem a kommunistákat, hanem a balos, de mégsem kommunista, sőt inkább amolyan keresztényszocialista szandinistákat támogatták.)

Szóval nincs ok annak feltételezésére, hogy a nácik története más lett volna. Győzelem esetén konszolidálódott volna a náci érdekszféra, enyhült volna az ideológia szerepe, sőt kialakult volna egyfajta hideg béke is az USÁ-val és Angliával szemben. A legőrültebb tervekből meg egyszerűen lemondtak volna.

49. Osszián
2012. 11. 18. 16:16

Assisi Szent Ferenc nem volt ilyen áldott türelmű, mint Te Zorro Barátom. Tudod hányadik kapcáskodásánál repült volna a sztatoszférába a "látogató"?

Most csak annyit: az egész fajelmélet csakis humbug lehetett, álca, a primitív tömegek szédítése. Olyasmi, mint a "turulbaszületés".
Voltak jófejű tudósok, akik nagyon is tudták, hogy az emberség olyan mértékben össze van keveredve, hogy abból egységes fajtát kiszipkázni lehetetlen. Ha nem az utolsó pár száz, akkor pár ezer éve keveredtek, vagy pár tízezer éve.
Etetés volt, ok, indok, ürügy: a zsidók pénze kellett, a szlávok munkaereje, földje, és így tovább.

Az emberiség legundorítóbb leigázása készültek.

Vesznie kellett - akárhogy is fogalmazott Hitler a Mein Kampf-ban, a lényeg az, hogy ideológiát gyártottak abból, hogy rá lehet fogni egyes (kettes, hármas) népekre, hogy alacsonyabb rendűek.

A legleegyszerűsítettebb szillogizmus: az árják a felsőbbrendű emberek - übermenschek. Aki nem árja, az untermensch.
A magyarok nem árják, ergo untermenschek - ergo alacsonyabb rendűek - ott a helyük, ahol a szlávoknak, egyéb alacsonyrendű fajta népnek. Majd ők azt a helyet kijelölik, hogy az übermenschnek jusson élettér.
Teljesen egyetértek veled.

50. relatív (látogató)
2012. 11. 18. 16:17

Kedves ZorróAszter !

A blogban olvashatóak ( mint egy disszertációban elengedhetetlen, a források megjelölésével ), a hozzá fűzött kommentekkel egyetemben sok, a köznapi vélekedésben elterjedt - de sokak által igen félre ismert, félre értett - hiedelmek azokról az összefüggéseket magyarázó tényekről, mely ( sajnos ) napjainkat IS erősen szennyezi !

Ismét teret kap néhányszor az a téveszme - jóakaratból, vagy kimondottan ellenkezően -, hogy a történelem folyamán megismert és levert, vagy elhaló eszmék azonossága ( eszmei közelsége ) valamilyen szinten észlelhető lenne. Ez alapvető tévedés, illetve az ellenérdek világos megfogalmazását bizonyítja !

Vannak emberiség ellenes törekvések - bármennyire IS egyes célzatos rétegeknek elfogadható az -, és vannak az emberiség széles köreinek igazságot szolgáltató, de egyben a kialakult rendszer bizonyos rétegeinek csekély hátrányt jelentő eszmék, elvek melyek támogatása nyilvánvalóan emberiségi törekvéseknek megfelelő.

Sokan a maguk szocializációjából kialakult egyéni érdekből ítélik meg a megismerhető eszmék jogosultságát, törekvéseit, ami téves következtetések sorozatára vezet.

Az értelmesebbek ezen túllépve csak a irányok szerint osztályozzák, és egyben támogatják a megvalósításukat, elítélve minden emberiség ellenes irányzatot. ( Össze nem tévesztve a helyes iránnyal szembefordultak hátrányára tett atrocitásokat a tényleges, emberiség ellenes igazságtalanságokkal ! )

51. maxval bircaman HFJDFHCJ
2012. 11. 18. 17:45

A műszaki problémákról.

A NolBlog nagy értéke az volt, hogy az egyetlen független magyar napilaphoz tartozott. Most is oda tartozik, viszont már senkit sem érdekel a blog.

Szabadon garázdálkodnak nyilas provokátorok, s egyéb trollszerű szalonképtelen egyének,

Ráadásul a lap jövője is veszélyben van. Úgy néz ki, megveszi az MSZP. Ez esetben végre teljesül a sok "baloldali" véglény álma: a Népszabadságból amolyan szocialista Magyar Nemzet lesz. Akkor meg egyenesen szégyen lesz itt lenni.

Szóval ne sajnáld!

52. ZorróAszter (szerkesztő)
2012. 11. 18. 17:53

48. maxval bircaman 2012. 11. 18. 14:44

Kedves MaxVal!

Elvben lehetségesnek tartom azt a változat, hogy a fajelmélet egy győztes háború után enyhült volna. De azt gondolom, az annyira sarkköve volt a náci rendszernek, hogy akár Hitler halála után is a rendszer sikerei zálogának tekintették volna.

Ezen kívül a Hitler alaposan előrehaladt a megvalósításban. Nemcsak a zsidók és cigányok teljes kiirtásában, hanem szlávok kiirtásában is. Például Bjelorusziában több mint 600 települést, 1,5 millió embert irtottak ki. Belekezdtek a lengyelek és ukránok "németesítésébe" is. Nemcsak az értelmiség és ellenszegülők kiirtásába, de például abba is, hogy árjának tekintett gyerekeket SS nevelőotthonokba deportálják ezerszám, hogy ott SS janicsárokat neveljenek belőlük.

Ezen kívül megindult az SS betelepítési programja is. Több tízezer németet telepítettek be Ukrajnába, és csak a hadihelyzet jóra fordulása akadályozta meg a program folytatását, és kiterjesztését a norvégokra még a háború alatt.

A gyilkos T4 programot ugyan leállították 1942-ben, de a többi német fajnemesítési program, például a Lebensborn program egészen az összeomlásig működött.

Mengele szem kékre festési kísérletei sem a cigányok vagy zsidók csinosítási kísérletei voltak, de a németek se szívesen gondolnak bele, milyen borzalmak vártak volna rájuk is a nácik fajnemesítési őrületében.

Stb.

Tehát szerintem a náci győzelem esetén éppenhogy a faji politika következetes végrehajtásának tulajdonították volna a győzelmet, és inkább méginkább elvadult volna, mintsem hogy enyhült volna.

Sztálin: nála is inkább az látszott, hogy a Szovjetunió győzelmi inkább lovat adott alá, mintsemhogy szelídült volna a politikája.

53. ZorróAszter (szerkesztő)
2012. 11. 18. 17:59

51. maxval bircaman 2012. 11. 18. 17:45

Az MSZPnek eddig is jelentős volt a befolyása, és remélem, hogyha esetleg közvetlenül irányítaná a lapot, a szabadsága megmaradna.

Ha nem, akkor én is kurva dühös leszek.

Én nem korlátoznám a nyilasok szólásszabadságát sem. Egyrészt jobb, ha látszanak, mintha fő alatt növekednek. Másrészt semmi értelme nácikkal árnyékboxolni. Főleg ha van érvünk velük szemben.

54. ZorróAszter (szerkesztő)
2012. 11. 18. 18:07

Kedves Osszián!

Én is azt hittem, hogy ilyen egyszerű, de nem is olyan régen a német és magyar nácik közös budavári koszorúzása és az ezzel kapcsolatos vita kapcsán esett le, hogy egyre kevesebben tudják, mit állított a náci fajelmélet valójában.

Aztán mikor megláttam, hogy az összes elérhető Mein Kampfot ilyen értelemben meghamisították, akkor esett le, hogy itt a nácik elég komoly eredményt értek el.

Szerintem ezt nem szabadna hagyni. Ezeket mindenkinek tudnia kellene.

Én azon vagyok, hogy akit csak el tudok érni, az tudja is.

55. ZorróAszter (szerkesztő)
2012. 11. 18. 18:22

50. relatív (látogató) 2012. 11. 18. 16:17

Kedves Relatív !

Ha arra céloz, hogy a mai magyar nácireneszánsz egyik oka, hogy a rendszerváltásnál a kényes urak (MDF, KDMP, kisgazdák, stb. ) jórészt átengedték az antikommunista retorikát a nyilasoknak, Dénes János, Ekrem Kemál György meg Wittner Mária féléknek, akkor egyetértünk :o)

De én a baloldaliak szerepét is súlyosnak gondolom. Ezt a folyamatot nekik kellett volna leállítaniuk. Meg kellett volna értetniük, hogy a nyilasok visszakapaszkodása a jobboldalnak se lehet érdeke.

Mostmeg ez van.

56. maxval bircaman HFJDFHCJ
2012. 11. 18. 18:24

53.

Pedig komoly igény van arra, hogy szocialista Magyar Nemzet legyen belőle. Ez a nagy helyzet.

57. ZorróAszter (szerkesztő)
2012. 11. 18. 18:41

Nem mondom, hogy nem félek ettől. Főleg ha az MSZP túlnyeri magát, és megrohanja a sok karrierista seggnyaló.

De azért remélem, van annyi eszük, hogy tudják, ez nem jön be.

Emiatt nem kíváncsi senki a FIDESZsajtóra.

Az MSZPnek meg elég kevés fóruma van ahhoz, hogy azt a keveset hagyja ilyen módon lepusztulni.

Én leginkább a karrierista seggnyalók túllihegésétől tartok: nincs rendszer, ami nekik ellent tudna állni.

58. Imitt-amott
2012. 11. 18. 18:55

Kedves ZorróAszter,

hasznos írását jó hogy ismét feltette! A fotókon szereplő gyalázatos emberek (valamint a főgyalázatosok, kiknek vazallusaiként cselekedtek) tettei mozgatórugójáról kell /ene többet beszélni, írni.

Hogyan, miképpen lehet elkerülni az emberi faj lealjasodásának ilyen mértékű mocsarát?

...mert hogy az átlag német is tudott erről, az biztos. Az átlag magyar meg? Hát ezen a téren kell/ene vizsgálódni...mikor és hol következik be egy embernél / embercsoportnál a gyalázatossal való kiegyezés? A megalkuvás....

Nos a gyalázatot a németség is nehezen viselte. A magyar meg? Aki nem vált áldozattá, "csak" szemlélővé, az később vagy hallgatott, vagy nehezebben kezelve a feszültséget fölébe akart kerülni lelkiismeretének....akár hazugsággal is. Nehéz ügy ez és nem is az a lényeg, hogy mikor történt, milyen régen... az ember nemigen változik...az élet megy tovább....hasonló pocsolyákba botlunk nap mint nap.

A félbolond - vagy simán beteglelkű - tudósok, értelmiségiek gyalázatos szövetsége volt ez anno a politikai és gazdasági hatalommal.

Szégyen ez minden nációra, asszem.

Még egyszer...jó hogy felkerült ismét az írás.....én fontosnak gondolom.

üdv... Fanny

59. ZorróAszter (szerkesztő)
2012. 11. 18. 19:27

Kedves Fanny!

Köszi szépen. De ezt azért bátorkodtam feltenni, mert még egyszer sem szerepelt a frissülőben.

Csak most így közvetve.

Akkor ha jól értem, Ön nem támogatja a szoborállítást nekik.

Kár! Pedig nálam vannak a szoborállítást követelő ívek.
De akkor Önre nem számíthatunk ezek szerint :o)

60. Imitt-amott
2012. 11. 19. 14:39

59. ZorróAszter (szerkesztő)
2012. 11. 18. 19:27

Háááát mit mondhatnék? Tyűűűűű, de kacifántosan lehet megközelíteni Önt, kedves ZorróAszter!! :)

A frissülőkön kívül én más utakat-módokat is keresek, ha valami érdekel :) Erről ennyit .

A szoborállításról mindenképpen negatív véleményem van. Mondjuk anno az átkosnak nevezett érában is voltak ellenérzéseim időnként...persze a világért sem kívánok párhuzamot vonni....

Summa summárum: általában nem látogatom örömmel a szoborállítgató eseményeket. Persze ez egészen szubjektív hozzáállásom, amely az ünnepélyes aktusnak szól, hiszen van olyan nagyság, akinek életműve ilyetén megörökítését örömmel veszem.

:))

Fanny

61. ZorróAszter (szerkesztő)
2012. 11. 19. 18:18

Kedves Fanny!

Bevallom, az is egyik célom volt, hogy aki mondjuk a Lovastengerésznek állítana szobrot, az gondolja meg, nem érdemelné meg esetleg nála jobban mondjuk Haynau vagy esetleg Ferenc Ferdinánd.

Ferenc Ferdinánd csak azt mondta rólunk, hogyha megkoronázzák, megtanítja kesztyűbe dudálni ezeket a disznókat.

Írja meg véleményét, kérdéseit!

Ez egy mentés. A cikk jelenleg ITT kommenthető »»»»

(A kommentek ide némi késéssel kerülnek át onnan)

Címkefelhő

@hm belfold @hm kulfold @hm kult @hm tech 1919 1956 20111023 2012 12 21 24 óra 56 A hetedik pecsét A természetfilozófia matematikai alapjai Ádám és Éva Adolf Hitler Albert Einstein Aljanépek Alkotmány állatok Alma Álmos álom általános alvási bénultság alvási paralízis Amerikai Népszava Anders Anton Pavlovics Csehov apokríf árják Árpád Atlanti charta ÁVH ÁVÓ Az Élet Értelme Az ember aki túl keveset tudott Bacsó Péter baloldal baromarcú Bary József Bástya elvtárs Bástya elvtárs lánya Bayer Zsolt Bayer Zsolt Orgovány Biblia Bibó Bizánc Bornyi Sándor brainstorming Bristol buddhizmus büntetőeljárási törvény Casablanca cenzor cenzúra Chai Christine Lagarde Churchill Clark Ádám tér Clifton híd Csatáry László Csehov Csillag csuklyás hacker Csurka István De Sade Demokratikus Koalició díj DK Dörner György Durrington Elbert János elhárítás ellenforradalom elővigyázatossági megállapodás előzetes mentesség Eötvös Kollégium Etűdök gépzongorára evangélium évszakok fajelmélet Farkas Mihály Farkas Vladimír fasiszta fekete mise feuillant FIDESZ filozófia fizika Fodor András forradalom földönkívüli filozófusok Galambos Lajos Galaxis útikalauz stopposoknak Galileo Galilei Generalplan Ost genetikailag Gironde globalizáció Gólem Google Google Street View Gömbös Gyula gravitáció gumiló György Gyurcsány Ferenc Hádész Hádész háza hamis vád Hankiss Elemér Harunalrasid a NOLBLOG ESZE Határon túli magyarság Hazug cenzorok HCJD hitel Hmmmm Homérosz hónapok Horthy Miklós Hubble huszárvágás hülyék logikája Hűség színHáza idő IMF Ingmar Bergman irodalomtörténész Isaac Newton Isambard Kingdom Brunel István jakobinusok James Nasmyth Jane Birkin Jézus JOBBIK József Attila Kádár Káin és Ábel Káin gyermekei Kalászos Karancskeszi Katyn Kazár Birodalom Kazária kémbotrány kémkedés kémügy Képíró Sándor KériSzépen Kertész Ákos Kertész Mihály készenléti hitel kettős állampolgárság Kettős mérce KGB Koan kollégium kommunista kontraszelekció Kopácsi Sándor kormány Kövér László köztársasági elnök közgazdasági Köztársaság tér Kubatov Gábor Kun Béla Laborc Sándor Lator László Lázár János liberális liberálisok liberalizmus lincstörvény Ling doktor lipótmezei megnyitás lobogó lobogója logika Löw rabbi Lubjanka Lukács György Lukácsy Sándor Magyar magyar kártya Magyar Köztáraság zászlaja Magyar Köztársaság Magyar Nemzeti Szocialista Párt magyar zászló Magyarország magyarság Maja naptár Manci néni márki Matolcsi Matyica mazochizmus médiatörvény Mein Kampf Michael Curtiz Michelangelo Antonioni MIÉP Miniszterelnök mise MOSZAD mozi Mumus Munka Törvénykönyv Munka Törvénykönyve műfelháborodás műmagyar náci fajelmélet Nagy Imre Nagyítás Nagymama nagypolgárság Nauszikaa Negyedik Köztáraság Nemzeti Felszabadítási Front Nemzeti Hírközlési és Média Hatóság Nemzeti Valutaalap nemzetközi nagytőke Nemzetközi Valutaalap népbiztosok Newton niceai hitvallás niceai zsinat NKVD Nobel nyelvújítás nyelvújító Nyikita Mihalkov nyilas nyilasok Nyírő József nyugger Odüsszeia Odüsszeusz Orbán Orbán Viktor orvos orvos elvándorlás Pál apostol Palócföld Palócország Pap Ignác Parlament patkó Perry Mason Persona perspektíva Pesti srácok Péter Gábor Philosophiae Naturalis Principia Mathema Pi Pieter Bruegel Piros László plágium Platonov Quodlibet Rácz Kálmán Rákosi Rákosi Mátyás Raoul Wallenberg REM rémhír Rendőrség Roosevelt Schmitt Pál sci fi horror Semmelweis Egyetem Sibrik Miklós felüljáró Sigmund Freud Sikorski Soho Solymosi Eszter SS SS Great Britain Stonehenge Szabó Dezső szadizmus szakdolgozat Szálasi Ferenc Szamuely Tibor Szent Korona Szent Korona tan Szent Péter esernyője szeretet Szilvásy György Színről színre Szovjetunió Sztálin T4 program Tanácskormány Tanácsköztársaság Tanú tárgyalás Tarlós Tarlós István Tarski TASZ tél tengeri népek Tiszaeszlár tömegvonzás Trafó transzcendens Turán Turáni Átok Tükör által homályosan Új Munka Törvénykönyv Új Munka Törvénykönyve Új Színház unortodox untermensch übermensch ügyvéd űrtávcső vadászok a hóban Vátra védőügyvéd vérvád vérvád tagadók Veszprém Victor Laszlo Vietkong Vietnami Néphadsereg Viktor Viktor László vlágvége Vo Nguyen Giap Wass Albert Wenceslaus Hollar woodhenge Yankari zászló Zen Zentai Károly zéta Reticuli zuhanás zsidó népbiztosok